#خیرا_بازار هه میشه کالای نوئ و باش ده خه ینه به رده ست کریارانمان .

 

#خیرا_بازار. 07507407778.

نرخ_? 47,000 هه زار دینار

باشترین گه سکی کاره بای ( المانی ) ئؤرجینال که به هیزترین گه سکی کاره بایه 1800w . هه میشه کالای نوئ و باش ده خه ینه به رده ست کریارانمان .

3,961 total views, 3 views today

Comments

comments